Co je pořadí operací?

Pořadí operací, také nazývané priorita operátora, je soubor pravidel určujících, které procedury by měly být provedeny nejprve v matematickém vyjádření.

Například, ve výrazu “pět přidal k šesti násobil sedm, ” operátoři jsou sčítání a násobení (pět, šest, a sedm je operands). Pokud je sčítání provedeno jako první, je výsledek 77, ale pokud je násobení provedeno jako první, výsledek je 47. Řád operací určuje, že správná odpověď je 47, protože násobení a dělení musí být vždy provedeno před sčítáním a odečtením.

Matematické pořadí operací

  1. Závorky, exponenty a kořeny; pak
  2. Násobení a dělení; a pak
  3. Sčítání a odčítání.

Tip: Snadný způsob, jak si zapamatovat pořadí operací, je PEMDAS, nebo "Prosím omluvte mou drahou tetičku Sally."

Počítačové programování

V počítačovém programování, většina jazyků používá úrovně priority, které jsou stejné jako věda a matematika. Některé jazyky, takový jako Smalltalk a Lisp, mít žádná pravidla priority vůbec: programátor musí specifikovat operátory ve správném pořadí.

V programovacím jazyce C platí následující úrovně priority operátorů, uvedené zde v pořadí klesající priority:

Úroveň 1 (nejvyšší priorita)
operátor:úkon:
++Přírůstek
-Úbytek
()Volání funkce
[]Předplatné pole
.Výběr prvku odkazem
->Výběr prvku pomocí ukazatele
Úroveň 2
*Násobení
/Divize
%Modulo
Úroveň 3
+Přidání
-Odčítání
Úroveň 4
<<Bitový posun doleva
>>Bitový posun doprava
Úroveň 5
<Méně než
<=Méně než nebo rovno
>Větší než
> =Větší než nebo rovno
Úroveň 6
==Rovnat se
! =Není to stejné
Úroveň 7
&Bitové A
Úroveň 8
^Bitový XOR (exkluzivní nebo)
Úroveň 9
|Bitové OR (včetně nebo)
Úroveň 10
&&Logické A
Úroveň 11
||Logické OR
Úroveň 12
?:Ternární podmíněné
Úroveň 13
=Přímé přiřazení
+ =Přiřazení součtem
- =Přiřazení podle rozdílu
* =Přiřazení podle produktu
/ =Přiřazení podle podílu
% =Přiřazení podle zbytku
<< =Přiřazení bitovým posunem doleva
>> =Přiřazení bitovým posunem doprava
& =Přiřazení bitovým AND
^ =Přiřazení bitovým XOR
| =Přiřazení bitovým OR
Úroveň 14
,čárka

Operátor, procedura, programování, programovací termíny